Midt-Telemark kommune

MIDT-TELEMARK KOMMUNE – EIENDOMSSKATT 2020.

MIDT-TELEMARK KOMMUNE – EIENDOMSSKATT 2020.

På bakgrunn av Midt-Telemark kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt og med medhold av § 15 i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 blir lista for eiendomsskatt for 2020 lagt ut til offentlig ettersyn.

Skattelista er lagt ut på KOMMUNEHUSET, Servicekontoret, i 3 uker fra 01.06.20.

For 2020 er skattesatsen/skattøret 4,15 ‰  og 7 ‰ for næring og kraftanlegg og 4,25 ‰ for bolig og fritidsbolig.

Skattenivå er 100 % for næring og 70% for bolig, fritidsbolig og landbruk.

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuegrunnlag/boligverdi for de boliger hvor dette er beregnet.

For andre eiendommer er det eiendommens markedsverdi på befaringstidspunktet som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Det er mulig å klage på boligverdi. Boligverdien fra 2018 blir benyttet som grunnlag for skattetaksten i 2020. Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, for eksempel at den er høyere enn markedsverdi, så bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

Ved evt. klage viser en til eiendomsskattelovens § 19 og skatteforvaltningslovens § 13.

Klage over skattetaksten må skje innen 6 veker frå 01.06.2020.

Høringsfrist 21. august 2020

Høringsfrist er satt til fredag 21. august 2020

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Midt-Telemark kommunestyre i møte 25.05.20 (sak 61/20) vedtatt detaljreguleringsplan for Bø camping, planid 04_57_2018.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.