Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høringsfrist 31. oktober 2021

Midt-Telemark kommunestyret vedtok i sitt møte 30.august 2021 at forslag til ny politivedtekt jfr. politiloven § 14, skal sendes ut på offentlig høring.

 

Høringsdokumenter

Forslag ny politivedtekt (PDF, 60 kB)

Forslag ny politivedtekt - saksframlegg (PDF, 278 kB)

Høringsbrev (PDF, 80 kB)

Spørsmål

For eventuelle spørsmål kan juridisk rådgiver Anne Guri Barsgård kontaktes på epost agba@mt.kommune.no eller tlf.91752373

 

Høringsfrist

Frist for å komme med innspill er satt til 31.10.21.
Innspill kan sendes til epost post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, p.b. 83, 3833 Bø

Merkes med: « Høringsuttalelse lokal forskrift om politivedtekt i Midt-Telemark kommune.»

Asplan Viak AS varsler på vegne av forslagstiller Bø handelspark AS oppstart av planarbeid med detaljregulering med Bø handelspark. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av området som handelsområde med forretninger i tråd med gjeldene kommuneplan. 

  

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring i møte 30.11.2021 å legge detaljregulering for Sandagården ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget er fremmet av Asplan Viak på vegne av forslagstiller Stasjonsvegen 1 AS. Formålet med planen er å legge til rette for forretning, boliger, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg. 

Høringsfrist 20.01.22
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 30.11.2021 å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av Hellestad sandtak ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Rambøll på vegne av Hellestad sandtak. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende sandtak i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 
 

 

 

Formannskapet i Midt-Telemark kommune sitt framlegg til budsjett 2022 er lagt ut i samsvar med kommunelova §14-3.

Høringsfrist 8.11.2021
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring
i møte 21.09.21 sak 10)/21, å legge detaljregulering fro Gregarsveg 90 ut til offentlig ettersyn. 

Sør Arkitekter As varsler på vegne av forslagstiller Olav Ødegården oppstart av planarbeid med detaljregulering for hytteområde F1 ved Reskjemvannet del 2.