Midt-Telemark kommune

Høring av forslag til Kommuneplanens arealdel Midt-Telemark kommune 2021-2033

I tråd med plan- og bygningslova § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Guvihaug

Innspill må være mottatt innen 24.05.21

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gamleveg 31

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Epleblomsten.

Formannskapet i Midt-Telemark kommune har i møte 25.01.2021 vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Midt-Telemark kommune ut til offentlig høring.

Det foreligger nå forslag til kommunedelplaner for sektorene teknisk, oppvekst og helse og omsorg:

Vilt og fiskeutvalget i Midt-Telemark har i møte 08.12.20. vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig høring. Se vedlegg under.