Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høringsfrist 31. oktober 2021

Midt-Telemark kommunestyret vedtok i sitt møte 30.august 2021 at forslag til ny politivedtekt jfr. politiloven § 14, skal sendes ut på offentlig høring.

 

Høringsdokumenter

Forslag ny politivedtekt (PDF, 60 kB)

Forslag ny politivedtekt - saksframlegg (PDF, 278 kB)

Høringsbrev (PDF, 80 kB)

Spørsmål

For eventuelle spørsmål kan juridisk rådgiver Anne Guri Barsgård kontaktes på epost agba@mt.kommune.no eller tlf.91752373

 

Høringsfrist

Frist for å komme med innspill er satt til 31.10.21.
Innspill kan sendes til epost post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, p.b. 83, 3833 Bø

Merkes med: « Høringsuttalelse lokal forskrift om politivedtekt i Midt-Telemark kommune.»

I samsvar med plan- og bygningsloven vedtok kommunestyret i Midt-Telemark i møte 2.05.22 sak 42/22 detaljregulering for Nordbøåsen felt A. 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Midt Telemark kommunestyre i møte 14.03.21 sak (16/22) detaljregulering for Epleblomsten planID 202114.

Midt-Telemark kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med ny Kommunedelplan for Lifjell. Forslag til planprogram leggast no ut til offentleg ettersyn i 8 veker samtidig som kommunen varslar oppstart av planarbeidet, jf plan- og bygningslova §§11-12 og 13. Nye arealinnspel for planområdet må sendast no innan fristen.

Formannskapet i Midt-Telemark kommune sitt framlegg til budsjett 2022 er lagt ut i samsvar med kommunelova §14-3.