Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Akkerhaugen Panorama gbnr 159/34

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Akkerhaugen Panorama gbnr 159/34

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 har utval for plan, teknikk og næring i møte 21.03.23 sak nr 28/23, vedteke å legge detaljregulering for Akkerhaugen Panorama (PlanID 202231) ut til offentleg ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger og forretningsdrift med tilhørende infrastruktur. Planen åpner også for at offentlig eller privat tjenesteyting og kontorvirksomhet. Det legges opp til at eksisterende bygningsmasse for tidligere kommunehus (Idunsvoll 3 og 3A) skal gjenbrukes. Plandokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Plankart for Akkerhaugen Panorama

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen arje1802@mt.kommune.no

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 11.05.2023. Merknader sendes til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning, Pb 83, 3833 Bø.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 470 kB)

Føresegner (PDF, 178 kB)

Planomtale (PDF, 4 MB)

Situasjonsplan (PDF, 8 MB)

ROS-analyse (PDF, 367 kB)

Støyberegning (PDF, 1000 kB)

NGU-rapport 2008 (PDF, 4 MB)

NGU-rapport 1991 (PDF, 23 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 216 kB)

Planinitiativ (PDF, 600 kB)

Offentlig ettersyn (PDF, 96 kB)

Saksfremlegg - 1. gongs behandling (PDF, 3 MB)

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 27.02.2023 sak (21/23) detaljreguleringsplan for ny atkomst til Sandavegen 8.

I samsvar med plan- og bygningslova har utval for plan, teknikk og næring i møte 07.02.23 sak nr 05/23, vedteke å legge detaljregulering for Bø Kunnskapspark (PlanID 202230) ut til offentleg ettersyn.

I samsvar med plan- og bygningslova har utval for plan, teknikk og næring i møte 07.02.23 sak nr 06/23, vedteke å legge detaljregulering for Høgefjellia (PlanID 202125) ut til offentleg ettersyn.

Tor Ivar Gullord varsler på vegne av forslagsstiller Stølan Eiendom oppstart med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for område H10 på Lifjell

Ny gebyrforskrift for plan, byggesak og oppmåling for Midt-Telemark kommune legges ut på høring. 

Frist for innspill 20.mars 2023

Sør Arkitekter varsler på vegne av forslagsstiller Stiftelsen Sagavoll Folkehøgskole oppstart med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Sagavoll Folkehøgskole

Tor Ivar Gullord varsler på vegne av forslagsstiller Frode Orekaasa på vegne av Sameiet Notevarp Terrasse oppstart av planarbeid med detaljregulering for Notevarp brygge.

I samsvar med plan- og bygningslova vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 05.12.22 sak (116/22) detaljregulering for Trytetjønnvegen.

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 31.10.2022 sak (102/22) detaljregulering for Bø Handelspark

Planprogram til kommunedelplan for Lifjell 2023-2033