Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høringsfrist 31. oktober 2021

Midt-Telemark kommunestyret vedtok i sitt møte 30.august 2021 at forslag til ny politivedtekt jfr. politiloven § 14, skal sendes ut på offentlig høring.

 

Høringsdokumenter

Forslag ny politivedtekt (PDF, 60 kB)

Forslag ny politivedtekt - saksframlegg (PDF, 278 kB)

Høringsbrev (PDF, 80 kB)

Spørsmål

For eventuelle spørsmål kan juridisk rådgiver Anne Guri Barsgård kontaktes på epost agba@mt.kommune.no eller tlf.91752373

 

Høringsfrist

Frist for å komme med innspill er satt til 31.10.21.
Innspill kan sendes til epost post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, p.b. 83, 3833 Bø

Merkes med: « Høringsuttalelse lokal forskrift om politivedtekt i Midt-Telemark kommune.»

Høringsfrist 8.11.2021
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring
i møte 21.09.21 sak 10)/21, å legge detaljregulering fro Gregarsveg 90 ut til offentlig ettersyn. 

Varslingsfrist 18.november 2021
Midt-Telemark kommune varsler oppstart av planarbeid for område ved Maurtua barnehage.

Sør Arkitekter As varsler på vegne av forslagstiller Olav Ødegården oppstart av planarbeid med detaljregulering for hytteområde F1 ved Reskjemvannet del 2. 

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Nordbøåsen felt A.

Innspill må være mottatt innen 05.07.21