Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Midt-Telemark kommune

Høringsfrist: 30.09.2022

Midt-Telemark kommune har hatt til politisk behandling forslag til ny lokal forskrift om fartsbegrensning
med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann §8 og § 51.

Forslag til forskrift (PDF, 489 kB)

Høringsbrev (PDF, 723 kB)

Forslag til ny forskrift finner du under og er i hovudsak en videreføring av tidligere Forskrift om
fartsbegrensning i sjøen i på deler av Skiensvassdraget, båtsportkart nr. 8 og 9,
Sauherad kommune, Telemark av 1998-10-01. Det gjøres oppmerksomt på at forslaget til ny forskrift
om fartsbegrensing hjemles i Lov om havner og farvann og vil kun gjelde fritidsfartøy.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 30.09.2022.
Høringssvar kan sendes til post@mt.kommune.no, eller Postboks 83, 3833 BØ. 

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

 

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 12.12.2019 Detaljreguleringsplan for Store Damtjønn hytteområde planid 04022018.