Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Akkerhaugen Panorama gbnr 159/34

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Akkerhaugen Panorama gbnr 159/34

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 har utval for plan, teknikk og næring i møte 21.03.23 sak nr 28/23, vedteke å legge detaljregulering for Akkerhaugen Panorama (PlanID 202231) ut til offentleg ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger og forretningsdrift med tilhørende infrastruktur. Planen åpner også for at offentlig eller privat tjenesteyting og kontorvirksomhet. Det legges opp til at eksisterende bygningsmasse for tidligere kommunehus (Idunsvoll 3 og 3A) skal gjenbrukes. Plandokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Plankart for Akkerhaugen Panorama

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen arje1802@mt.kommune.no

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 11.05.2023. Merknader sendes til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning, Pb 83, 3833 Bø.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 470 kB)

Føresegner (PDF, 178 kB)

Planomtale (PDF, 4 MB)

Situasjonsplan (PDF, 8 MB)

ROS-analyse (PDF, 367 kB)

Støyberegning (PDF, 1000 kB)

NGU-rapport 2008 (PDF, 4 MB)

NGU-rapport 1991 (PDF, 23 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 216 kB)

Planinitiativ (PDF, 600 kB)

Offentlig ettersyn (PDF, 96 kB)

Saksfremlegg - 1. gongs behandling (PDF, 3 MB)

Høringsfrist 21. august 2020

Høringsfrist er satt til fredag 21. august 2020

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Midt-Telemark kommunestyre i møte 25.05.20 (sak 61/20) vedtatt detaljreguleringsplan for Bø camping, planid 04_57_2018.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.

I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale  jfr. pbl § 17.

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

 

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .