Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Sandagården

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Sandagården

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 24.10.2022 sak (100/22) detaljreguleringsplan for Sandagården.

Planområdet ligger i Stasjonsvegen i Bø Sentrum. Formål med planen er å legge til rette for forretning, bustader, kontor og tenesteyting med tilhøyrande anlegg.
Plankart Sandagården - Klikk for stort bildePlankart Sandagården 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 382 kB)
Føresegner (PDF, 274 kB)
Planomtale (PDF, 20 MB)

Andre dokumenter relevante for saken:
Illustrasjonsplan (PDF, 320 kB)
ROS analyse (PDF, 3 MB)
Geoteknisk vurdering (PDF, 5 MB)
Støyvurdering (PDF, 2 MB)
Vedtak (PDF, 646 kB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).
Vedtakene kan i henhold til plan-og byggningslova §1-9, jfr. forvaltningslova kap.VI påklages.
Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 08.12.2022.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.
 

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.

I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale  jfr. pbl § 17.

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

 

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 12.12.2019 Detaljreguleringsplan for Store Damtjønn hytteområde planid 04022018.