Midt-Telemark kommune

MIDT-TELEMARK KOMMUNE – EIENDOMSSKATT 2020.

MIDT-TELEMARK KOMMUNE – EIENDOMSSKATT 2020.

På bakgrunn av Midt-Telemark kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt og med medhold av § 15 i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 blir lista for eiendomsskatt for 2020 lagt ut til offentlig ettersyn.

Skattelista er lagt ut på KOMMUNEHUSET, Servicekontoret, i 3 uker fra 01.06.20.

For 2020 er skattesatsen/skattøret 4,15 ‰  og 7 ‰ for næring og kraftanlegg og 4,25 ‰ for bolig og fritidsbolig.

Skattenivå er 100 % for næring og 70% for bolig, fritidsbolig og landbruk.

For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuegrunnlag/boligverdi for de boliger hvor dette er beregnet.

For andre eiendommer er det eiendommens markedsverdi på befaringstidspunktet som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Det er mulig å klage på boligverdi. Boligverdien fra 2018 blir benyttet som grunnlag for skattetaksten i 2020. Mener du at skattetakst/boligverdi er feil, for eksempel at den er høyere enn markedsverdi, så bør du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig.

Ved evt. klage viser en til eiendomsskattelovens § 19 og skatteforvaltningslovens § 13.

Klage over skattetaksten må skje innen 6 veker frå 01.06.2020.

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Midt-Telemark kommunestyre i møte 25.05.20 (sak 61/20) vedtatt detaljreguleringsplan for Bø camping, planid 04_57_2018.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.

I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale  jfr. pbl § 17.

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

 

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 12.12.2019 Detaljreguleringsplan for Store Damtjønn hytteområde planid 04022018.