Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Trytetjønnvegen

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Trytetjønnvegen

I samsvar med plan-og bygningslova §12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 20.09.2022, sak 87/22 å legge forslag til detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å leggje til rette for spredt etablering av mikrohytter med anneks og tilhøyrande infrastruktur på eigedommen. Området har framkomme via Folkestadvegen (fv. 3330) og vidare via Steintjønnvegen og Trytetjønnvegen som begge er kommunale veger.

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Kart over Trytetjønnvegen 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen arje1802@mt.kommune.no .

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 9.11.2022. Merknader senest til post@mt.kommune.no som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning , Pb 33,3833 Bø

 

Trytetjønnvegen - plankart (PDF, 319 kB)

Trytetjønnvegen - planbeskrivelse (PDF, 15 MB)

Trytetjønnvegen - planbestemmelser (PDF, 72 kB)

VA-plan (PDF, 4 MB)

Trytetjønnvegen - situasjonsplan (PDF, 241 kB)

Brannvann (PDF, 247 kB)

Lekeplass (PDF, 250 kB)

MUA (PDF, 244 kB)

Trytetjønnvegen - ROS analyse (PDF, 3 MB)

Trytetjønnvegen - naturmangfold (PDF, 7 MB)

Varsel om oppstart - sammenstilling med kommentar (PDF, 62 kB)

Forretningspresentasjon - beskrivelse av planforslag (PDF, 7 MB)

Detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 (PDF, 592 kB)

Midt-Telemark kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med ny Kommunedelplan for Lifjell. Forslag til planprogram leggast no ut til offentleg ettersyn i 8 veker samtidig som kommunen varslar oppstart av planarbeidet, jf plan- og bygningslova §§11-12 og 13. Nye arealinnspel for planområdet må sendast no innan fristen.

Formannskapet i Midt-Telemark kommune sitt framlegg til budsjett 2022 er lagt ut i samsvar med kommunelova §14-3.

Høringsfrist 8.11.2021
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring
i møte 21.09.21 sak 10)/21, å legge detaljregulering fro Gregarsveg 90 ut til offentlig ettersyn. 

Sør Arkitekter As varsler på vegne av forslagstiller Olav Ødegården oppstart av planarbeid med detaljregulering for hytteområde F1 ved Reskjemvannet del 2.