Midt-Telemark kommune

Høring av forslag til Kommuneplanens arealdel Midt-Telemark kommune 2021-2033

Formannskapet vedtok sin innstilling til økonomiplan for perioden 2021-2024 i møte mandag 23. november.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsendring for gnr 54 bnr 45 i Nordbøåsen.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenåsen miljøfelt planid 202007.