Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Akkerhaugen Panorama gbnr 159/34

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Akkerhaugen Panorama gbnr 159/34

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 har utval for plan, teknikk og næring i møte 21.03.23 sak nr 28/23, vedteke å legge detaljregulering for Akkerhaugen Panorama (PlanID 202231) ut til offentleg ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger og forretningsdrift med tilhørende infrastruktur. Planen åpner også for at offentlig eller privat tjenesteyting og kontorvirksomhet. Det legges opp til at eksisterende bygningsmasse for tidligere kommunehus (Idunsvoll 3 og 3A) skal gjenbrukes. Plandokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Plankart for Akkerhaugen Panorama

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen arje1802@mt.kommune.no

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 11.05.2023. Merknader sendes til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning, Pb 83, 3833 Bø.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 470 kB)

Føresegner (PDF, 178 kB)

Planomtale (PDF, 4 MB)

Situasjonsplan (PDF, 8 MB)

ROS-analyse (PDF, 367 kB)

Støyberegning (PDF, 1000 kB)

NGU-rapport 2008 (PDF, 4 MB)

NGU-rapport 1991 (PDF, 23 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 216 kB)

Planinitiativ (PDF, 600 kB)

Offentlig ettersyn (PDF, 96 kB)

Saksfremlegg - 1. gongs behandling (PDF, 3 MB)

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 24.10.2022 sak (100/22) detaljreguleringsplan for Sandagården.

Sør Arkitekter AS varsler på vegne av forslagsstiller Akkerhaugen panorama AS oppstart av planarbeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Akkerhaugen panorama.

I samsvar med plan-og bygningslova §12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 20.09.2022, sak 87/22 å legge forslag til detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 ut til offentleg ettersyn.

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 20.06.2022 sak (71/22) detaljregulering for hytteområde F1 ved Reskjemvannet del-2. 

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 02.05.2022 sak (43/22) detaljreguleringsplan for veg og leikeområde ved Maurtuva barnehagen. 

I samsvar med plan- og bygningsloven vedtok kommunestyret i Midt-Telemark i møte 2.05.22 sak 42/22 detaljregulering for Nordbøåsen felt A.