Midt-Telemark kommune

Høring av tre kommunedelplaner - teknisk, oppvekst og helse og omsorg

Høring av tre kommunedelplaner - teknisk, oppvekst og helse og omsorg

Det foreligger nå forslag til kommunedelplaner for sektorene teknisk, oppvekst og helse og omsorg:

- Kommunedelplan for teknisk (PDF, 693 kB)

- Kommunedelplan for oppvekst (PDF, 376 kB)
Vedlegg: Digitaliseringsplan

- Kommunedelplan for helse og omsorg (PDF, 518 kB)

Planene konkretiserer hvordan sektorene skal følge opp kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 5 MB), som er kommunens overordna styringsverktøy. Planene skal følges opp med årlige handlingsdeler.

Formannskapet har behandla de tre planforslaga i møter 15.6.20 (sak 77/20, teknisk), 9.11.20 (sak 168/20, helse og omsorg) og 23.11.20 (sak 182/20, oppvekst). Planene er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker, jf plan- og bygningslova §11-14.

Etter høringsperioden vil formannskapet få framlagt høringsuttalelsene og vil vurdere behov for endring av planforslaga på bakgrunn av disse før kommunestyret får planene til endelig godkjenning.

Høyringsuttaler sendast post@mt.kommune.no innan 1.2.21.

For spørsmål om planene, kan følgende kontaktes:

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsendring for gnr 54 bnr 45 i Nordbøåsen.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenåsen miljøfelt planid 202007.

Høringsfrist 21. august 2020

Høringsfrist er satt til fredag 21. august 2020

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Midt-Telemark kommunestyre i møte 25.05.20 (sak 61/20) vedtatt detaljreguleringsplan for Bø camping, planid 04_57_2018.

Kontakt

Vidar Lofthus
Kommunalsjef teknisk/Kriseberedskap
E-post
Mobil 952 40 521
Gisle Bonna Espedalen
Konstituert Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 918 02 014
Cecilie Stangeby
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Mobil 902 82 418