Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for deler av gnr./bnr 146/1, Nybustul/Vidsjå hytteområde, Midt-Telemark Kommune.

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for deler av gnr./bnr 146/1, Nybustul/Vidsjå hytteområde, Midt-Telemark Kommune.

I tråd med plan og bygningslovens§12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for <<Nybustul/Vidsjå hytteområde>>, deler av gnr./bnr 146/1 i Midt-Telemark kommune. For å kunne legge til rette for mulig adkomstløsning, inkluderes i tillegg en mindre del av gnr./bnt.146/6. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Øistein Klever. Det er SØR arkitekter AS som er konsulent for arbeidet. Planen har fått PLANID 202402.  

Planområdets beliggenhet og avgrensing

Formålet med planen er å legge til rette for hytteutbygging i tråd med formål i kommuneplanens arealdel. Ønsket er å etablere hytter i klynger/tun, med inntil 50 hytter på 60-80m². Det vurderes flere områder for klynger, men det planlegges ikke hytter inntil Søndre Nybustul. 
Adkomst tenkes via eksisterende veg fra Nybuvegen. Det tenkes videre egen adkomstveg til hver klynge, med snuplass for av-/pålessing. Parkering tenkes løst innenfor felles parkeringsareal. 
Det er ikke strømtilførsel inn i området i dag, og det er ikke aktuelt å koble til offentlig strømnett. Det vil derfor ses på alternative løsninger for strømtilførsel (for eksempel solceller med batteribank), og dermed også alternative løsninger for vanntilførsel (behov for strøm til pumpe). Aktuelle løsninger for gråvann er for eksempel gråvanntank med godkjent fullrensing. Det tenkes snurredo eller lignende slik at det ikke vil bli behov for tilkobling til offentlig avløp. 

Varslingsbrev (PDF, 866 kB)

Innspill 
Frist for å komme med innspill er satt til 09.08.2024.  Send innpill til post@sorarkitekter.no  eller per post til: Sør Arkitekter As, O.H Holtasgate 39A, 3678 Notodden.  Kopi av innspill kan sendes til Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller til Midt-Telemark kommune, Postboks 83,3833 Bø