Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn av detaljregulerings for Torstveitvegen 37

Offentlig ettersyn av detaljregulerings for Torstveitvegen 37

I samsvar med plan-og bygningslova for utval for plan, teknikk og næring i møte 11.06.2024. saks nr 49/24, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Torstveitvegen 37 (Planid 202401)ut til offentleg ettersyn. 

Formål med planen er å legge til rette for etablering av to til seks boliger. Boligene vil inngå i prosjektet "Omsorg på landet" i regi av Midt-Telemark Bustadstifting, der det gjennom medleverturnus skal legges til rette for boretning for mennesker med spesielle behov (ikke rus). Det vil være Midt-Telemark kommune som skal tildele plass og bemanne bokollektivet.    

Spørsmål 
Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler jysh2001@mt.kommune.no 

Merknader
Frist for å komme med merknader er satt til 15.08.2024.Merknader sendes til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning, Pb 83, 3833 Bø.

Plankart Torstveitvegen 37

Plandokumenter :

Plankart (PDF, 469 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)
Planbestemmelser (DOCX, 46 kB)
A10-01 Illustrasjonsplan_ortofoto (PDF, 838 kB)
Vurdering av områdestabilitet (PDF, 6 MB)
Matjordplan (PDF, 2 MB)
Notat_vurdering_naturmangfold. (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 2 MB)
Detaljregulering Torstveitvegen 37 -1.gangs behandling (L)(607952) (PDF, 836 kB)
 10242963-Torstveitvegen 37_R_RIAKU_01_støyrapport_Rev00 (PDF, 2 MB)
Rammeplan VA med vedlegg (PDF, 3 MB)
Varslingsbrev Torstveitvegen 37_off. innstanser (PDF, 963 kB)
Varslingsannonse Torstveitvegen 37 (PDF, 181 kB)
Innspill til varsling Torstveitv. 37 (PDF, 464 kB)