Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for gnr/bnr 49/5 i Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for gnr/bnr 49/5 i Midt-Telemark kommune

I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «Torstveitvegen37», gnr./bnr. 49/5 i Bø i Midt-Telemark kommune. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Midt-Telemark Bustadstifting. Det er SØR arkitekter AS som er konsulent for arbeidet. Planen har fått PLANID202401.I sammenheng med utarbeidelse av planen vil det også fremforhandles en utbyggingsavtale mellomforslagstiller og kommunen, i henhold til pbl. §17-4.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av to til seks boliger. Boligene vil inngå i prosjektet "Omsorg på landet" i regi av Midt-Telemark Bustadstifting, der det gjennom medleverturnus skal legges til rette for botrening for mennesker med spesielle behov (ikke rus). Det vil være Midt-Telemark kommune som skal tildele plass og bemanne bokollektivet. Oppføring av bolighusene vil kreve noe mer areal enn det som er bebygd innenfor eiendommen i dag, men dyrka mark vil kunne brukes til LNFR-formål slik som i dag. Konseptet "Omsorg på landet" legger opp til at mulighet for dyrking kan inngå som en del av botilbudet. 

Kartutsnitt som viser foreslått plangrense (markert med svart stiplet linje) og innfelt kart som viser planområdets beliggenhet i forhold til Bø sentrum (planområdet markert med sort pil)

 

Varslingsbrev (PDF, 963 kB)

Innspill 

Frist for å komme med innspill er satt til 10.05.2024. Send innspill til post@sorarkitekter.no  

eller per post til : SØR arkitekter AS,O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden 

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller postboks 83,3833 Bø