Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Midt-Telemark kommune

Høringsfrist: 30.09.2022

Midt-Telemark kommune har hatt til politisk behandling forslag til ny lokal forskrift om fartsbegrensning
med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann §8 og § 51.

Forslag til forskrift (PDF, 489 kB)

Høringsbrev (PDF, 723 kB)

Forslag til ny forskrift finner du under og er i hovudsak en videreføring av tidligere Forskrift om
fartsbegrensning i sjøen i på deler av Skiensvassdraget, båtsportkart nr. 8 og 9,
Sauherad kommune, Telemark av 1998-10-01. Det gjøres oppmerksomt på at forslaget til ny forskrift
om fartsbegrensing hjemles i Lov om havner og farvann og vil kun gjelde fritidsfartøy.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 30.09.2022.
Høringssvar kan sendes til post@mt.kommune.no, eller Postboks 83, 3833 BØ. 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Guvihaug

Innspill må være mottatt innen 24.05.21

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gamleveg 31

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Epleblomsten.

Formannskapet i Midt-Telemark kommune har i møte 25.01.2021 vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Midt-Telemark kommune ut til offentlig høring.

Det foreligger nå forslag til kommunedelplaner for sektorene teknisk, oppvekst og helse og omsorg:

Vilt og fiskeutvalget i Midt-Telemark har i møte 08.12.20. vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig høring. Se vedlegg under.