Midt-Telemark kommune

Høring av tre kommunedelplaner - teknisk, oppvekst og helse og omsorg

Høring av tre kommunedelplaner - teknisk, oppvekst og helse og omsorg

Det foreligger nå forslag til kommunedelplaner for sektorene teknisk, oppvekst og helse og omsorg:

- Kommunedelplan for teknisk (PDF, 693 kB)

- Kommunedelplan for oppvekst (PDF, 376 kB)
Vedlegg: Digitaliseringsplan

- Kommunedelplan for helse og omsorg (PDF, 518 kB)

Planene konkretiserer hvordan sektorene skal følge opp kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 5 MB), som er kommunens overordna styringsverktøy. Planene skal følges opp med årlige handlingsdeler.

Formannskapet har behandla de tre planforslaga i møter 15.6.20 (sak 77/20, teknisk), 9.11.20 (sak 168/20, helse og omsorg) og 23.11.20 (sak 182/20, oppvekst). Planene er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker, jf plan- og bygningslova §11-14.

Etter høringsperioden vil formannskapet få framlagt høringsuttalelsene og vil vurdere behov for endring av planforslaga på bakgrunn av disse før kommunestyret får planene til endelig godkjenning.

Høyringsuttaler sendast post@mt.kommune.no innan 1.2.21.

For spørsmål om planene, kan følgende kontaktes:

På bakgrunn av Midt-Telemark kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt og med medhold av § 15 i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 blir lista for eiendomsskatt for 2020 lagt ut til offentlig ettersyn.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.

I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale  jfr. pbl § 17.

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

 

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 12.12.2019 Detaljreguleringsplan for Store Damtjønn hytteområde planid 04022018.

Kontakt

Vidar Lofthus
Kommunalsjef teknisk/Kriseberedskap
E-post
Mobil 952 40 521
Gisle Bonna Espedalen
Konstituert Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 918 02 014
Cecilie Stangeby
Kommunalsjef Helse og omsorg
E-post
Mobil 902 82 418