Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for hytteområdet F1 ved Reskjemvannet- del 2

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for hytteområdet F1 ved Reskjemvannet- del 2

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 20.06.2022 sak (71/22) detaljregulering for hytteområde F1 ved Reskjemvannet del-2. 

Planområdet ligger i sørenden av Reskjemvannet, vest for fylkesvegen mellom Hedddal og Bø, og øst for Lifjell. Formålet med planen er legge til rette for utviding av hyttefelt F1 med fire fritidsboligenheter og tilhørende anlegg. 
 

Plandokumenter 
Plankart  (PDF, 463 kB)
Planbeskrivelse  (PDF, 4 MB)
Planbestemmelser (PDF, 164 kB)

Andre Plandokumenter
Landskapsanalyse   (PDF, 3 MB)
​​​​​​​ROS-analyse  (PDF, 807 kB)
Skredfarevurdering (PDF, 3 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 878 kB)
​​​​​​​Endelig Vedtak  (PDF, 593 kB)​​​​​​

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20)

Vedtakene kan i henhold til plan-og bygningslovens §1-9, jfr. forvaltningslovens kap.VI påklages. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune, Pb 83,3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no innen 22.08.2022. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan-og bygningslovens §§15-2 og 15-3.