Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for veg og leikeområde ved Maurtuva barnehagen.

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for veg og leikeområde ved Maurtuva barnehagen.

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 02.05.2022 sak (43/22) detaljreguleringsplan for veg og leikeområde ved Maurtuva barnehagen. 

Planområdet ligger i Kåsinvegen i Breisås i Bø c.a. 2,5 Km fra Bø sentrum. Hensikten med planen er å få til ei trafikksikker løsning rundt Kåsinjordet og Maurtuva barnehagen. Dagens parkering løsning og ansatt parkering er et sårbart punkt og da særlig ved levering og henting av barna i barnehagen. 
Plandokumenter 
Plankart_vedtatt (PDF, 598 kB)

Bestemmelser  (PDF, 156 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 957 kB)

Andre dokumenter relevante for saken: 
Situasjonsplan (PDF, 4 MB)
ROS analyse (PDF, 577 kB)
Vei profiler  (PDF, 149 kB)
Områdestabilitet (PDF, 3 MB)
Overvann  (PDF, 2 MB)

Støyvurdering_Kåsinvegen14 (PDF, 3 MB)
Vedtak  (PDF, 808 kB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).
Vedtakene kan i henhold til plan-og byggningslova §1-9, jfr. forvaltningslova kap.VI påklages.

Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 12.08.2022.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.