Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Trytetjønnvegen

Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Trytetjønnvegen

I samsvar med plan-og bygningslova §12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 20.09.2022, sak 87/22 å legge forslag til detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å leggje til rette for spredt etablering av mikrohytter med anneks og tilhøyrande infrastruktur på eigedommen. Området har framkomme via Folkestadvegen (fv. 3330) og vidare via Steintjønnvegen og Trytetjønnvegen som begge er kommunale veger.

Dokumentene er også lagt ut hos Teknisk Bekkevoll, kommunehuset og biblioteket.

Kart over Trytetjønnvegen 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Engravslia Jenssen arje1802@mt.kommune.no .

Merknader

Frist for å komme med merknader er satt til 9.11.2022. Merknader senest til post@mt.kommune.no som brev til Midt-Telemark Kommune, Teknisk forvaltning , Pb 33,3833 Bø

 

Trytetjønnvegen - plankart (PDF, 319 kB)

Trytetjønnvegen - planbeskrivelse (PDF, 15 MB)

Trytetjønnvegen - planbestemmelser (PDF, 72 kB)

VA-plan (PDF, 4 MB)

Trytetjønnvegen - situasjonsplan (PDF, 241 kB)

Brannvann (PDF, 247 kB)

Lekeplass (PDF, 250 kB)

MUA (PDF, 244 kB)

Trytetjønnvegen - ROS analyse (PDF, 3 MB)

Trytetjønnvegen - naturmangfold (PDF, 7 MB)

Varsel om oppstart - sammenstilling med kommentar (PDF, 62 kB)

Forretningspresentasjon - beskrivelse av planforslag (PDF, 7 MB)

Detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 (PDF, 592 kB)

Høringsfrist 21. august 2020

Høringsfrist er satt til fredag 21. august 2020

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Midt-Telemark kommunestyre i møte 25.05.20 (sak 61/20) vedtatt detaljreguleringsplan for Bø camping, planid 04_57_2018.

På bakgrunn av Midt-Telemark kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt og med medhold av § 15 i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 blir lista for eiendomsskatt for 2020 lagt ut til offentlig ettersyn.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.

I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.

I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale  jfr. pbl § 17.

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.

 

I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70  (Gregars veg 90) .