Midt-Telemark kommune

Detaljreguleringsplan for utviding av Ryntveit massetak - melding om vedtak

Detaljreguleringsplan for utviding av Ryntveit massetak - melding om vedtak

Klagefrist 10. juli 2020.

kart - Klikk for stort bilde  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyret i møte den 27.04.2020 Detaljreguleringsplan for utviding av Ryntveit massetak med planid 07112019.

 

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens uttaksgrense for Ryntveit massetak mot øst. Utvidelsen vil være et rent steinuttak og representerer en videreføring av dagens virksomhet. Planen skal også legge til rette for etterbruk av massetaket til boligformål.

Planområdet ligger på sørsida av fylkesveg 553, Nordagutuvegen, på Akkerhaugen i Sauherad kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. I vest grenser området inn mot Ryntveit masseuttak som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligområde. Reguleringa er en utvidelse av eksisterende uttak. 

 

Plandokumenter
Plankart (PDF, 411 kB)
Planbestemmelser (PDF, 157 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Supplement til Driftsplan for Ryntveit massetak (PDF, 2 MB)
Terrengprofiler (PDF, 859 kB)
Nye koter med profiler (PDF, 2 MB)
Synlighetskart (PDF, 2 MB)
Driftsplan fra 2009 (PDF, 2 MB)
Støybeskrivelse fra 2007 (PDF, 233 kB)
Støykart fra 2007 (PDF, 2 MB)

Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12. Klage må være skriftlig og sendes til Midt-Telemark kommune, Pb 83, 3833 Bø eller post@mt.kommune.no innen 10.07.2020. Krav om erstatning eller innløsing etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må framsettes senest 3 år etter kunngjøring av vedtaket.

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart