Midt-Telemark kommune

Høring av kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Høring av kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Høringsfrist er satt til fredag 21. august 2020

Kartleggingen og verdisettingen er gjennomført etter veileder M98 2013 fra Miljødirektoratet, og er en metode løftet fram i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder.

Kapittel 4 i veilederen beskriver metode for kartleggingen og verdisettingen.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Arbeidet er lokalt forankret i gjeldende Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 (Bø kommune), og er beskrevet som tiltak for å nå mål i satsningsområde 3 «Legge til rette for friluftsliv for alle», og bygger på tidligere kartlegginger i Bø og Sauherad kommuner fra 2003/2007/2015.

Kartleggingen og verdisettingen vil være grunnlag for nye arealplan for Midt-Telemark kommune. Arbeidet er altså ett kunnskapsbidrag for å kunne ivareta friluftsinteressene i arealplanleggingen, og ikke en plan i seg selv.

Vi anbefaler at vedlagte dokumenter leses på stor skjerm eller skrives ut i format A3, for god lesbarhet.

Vi gjør oppmerksom på at kartfremstillingen har noe utydelige markerte skiller mellom tilstøtende friluftsområder med lik gradering, og at noen mindre passasjer ikke er synlige i kartet. Dette siste gjelder områdene MTFO 26, 27 og 28.

Kartet mangler også tegnforklaring, som gjengis her:

Klikk for stort bilde