Midt-Telemark kommune

Kunngjering av detaljreguleringsplanar for g/s-veg -rv.36 Gvarv – Mannebru

Kunngjering av detaljreguleringsplanar for g/s-veg -rv.36 Gvarv – Mannebru

Klagefrist 17. juli 2020 (forlenga frist)

 

I medhald av plan- og bygningslova §12-12 har Midt-Telemark kommunestyre i møte 25.05.20 vedtatt detaljreguleringsplanar for g/s-veg rv. 36 Gvarv – Mannebru.

Formålet med planane er å legge til rette for samanhengande g/s-veg mellom Gvarv og Bø.  Sidan planarbeidet starta opp før år 2020 er det gjort vedtak for planområdet som dekker areal i tidlegare Bø kommune (sak 63/20, planid: 0821_10142018) og Sauherad kommune (sak 62/20, planid: 10142018).

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Klager må vere skriftlege og sendast til Midt-Telemark kommune, Pb 83, 3833 Bø eller post@mt.kommune.no innan 17.07.2020 (forlenga frist). Krav om erstatning eller innløysing etter § 15-2 i plan- og bygningslova må setjast fram seinast 3 år etter kunngjering av vedtaket.

Plandokument: