Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Akkerhaugen panorama

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Akkerhaugen panorama

I samsvar med plan- og bygningslova vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 19.06.23 sak (59/23) detaljregulering for Akkerhaugen panorama.

Formålet med planen er å leggje til rette for boliger og forretningsdrift med tilhøyrende infrastruktur. Planen åpnar også for at offentleg eller privat tjenesteyting og kontorvirksomhet. Planområdet ligger sentralt på Akkerhaugen og har tidligere være brukt som areal for kommunehus og annen offentlig virksomhet. 

Akkerhaugen panorama

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 470 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
Planbestemmelser (PDF, 177 kB)

Andre plandokumenter:
Situasjonsplan (PDF, 8 MB)
ROS-analyse (PDF, 328 kB)
Støyberegning (PDF, 1000 kB)
NGU rapport 2008 (PDF, 4 MB)
NGU rapport 1814_1991 (PDF, 23 MB)
Vedtak (PDF, 883 kB)


Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).
Vedtakene kan i henhold til plan-og byggningslova §1-9, jfr. forvaltningslova kap.VI påklages. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 03.08.2023.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.