Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for massetak i Vårbusvingen på Lifjell.

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for massetak i Vårbusvingen på Lifjell.

Slagplan AS varsler på vegne av forslagsstiller Britt Anita Østerli oppstart av planarpeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Massetak Vårbusvingen.

Hensikten med planen er å legge til rette for et mindre massetak (under 10 000 m3 i henhold til regelverk håndhevet av Direktoratet for mineralforvaltning - DMF) langs Lifjellvegen, som skal benyttes i forbindelse med grunneiers utbygging av hytteområder og opparbeidelse av hyttetomter på Lifjell.
Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning.
 

Planområdets beliggenhet Foreslått plangrense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Innspill:
Frist for å komme med innspill er satt til fredag 23.06.2023.
Innspill sendes til Slagplan AS v/ Stine Nyheim Folseraas, Folseråsvegen 418, 3691 Gransherad eller som e-post til stine@slagplan-as.no.
Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 90 92 54 12.

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller postboks 83, 3833 Bø.