Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Øya næringsområde

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Øya næringsområde

Sør Arkitekter AS varsler på vegne av forslagsstiller Brenna Næringspark AS oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale for Øia næringsområde.

Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse med tilhørende infrastruktur i tråd med kommuneplanens arealdel. Dette vil være en utvidelse av dagens næringsareal på Brenna. Det legges opp til tilsvarende planformål og bestemmelser som for områdende D3 og D4 i gjeldende reguleringsplan for Brenna næringsområde, dvs. lett industri/lager og handel med plasskrevende varer.

Planområdets beliggenhet Foreslått plangrense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev (PDF, 533 kB)

Innspill:
Frist for å komme med innspill er satt til fredag 30.06.2023.
Innspill sendes til Sør Arkitekter AS, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden
eller via epost til post@sorarkitekter.no.
Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 35 02 95 00.

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost
post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.