Midt-Telemark kommune

Lifjell- Jotunheimen i miniatyr

Lifjell- Jotunheimen i miniatyr

Fjellområdet som ifølge VisitBø er «et Jotunheimen i miniatyr med et 20 talls topper over 1100 moh» ligger i de fire kommuner Midt-Telemark, Hjartdal, Seljord og Notodden med myndighet å lage arealplaner for området. Det er fritidsbebyggelse i områdene til alle fire kommunene, men de mest konsentrerte hytteområdene ligger rundt Jønnbuområdet i Midt-Telemark kommune. Hytteområdene ved Jønnbu er avgrenset av en hensynsone for bevaring av naturmiljø i nord og flere faresoner for ras og skred. Lifjell og ikke minst området rundt Jønnbu har en viktig rolle for lokalbefolkning som frilufts- og naturområde med unike kvaliteter, men kan også være en attraktiv destinasjon for besøkende. Sistnevnte gjør at området blir svært attraktiv for mange grunneiere og næringsaktører innen besøksnæringer. Lifjell har ikke minst gitt livsgrunnlag til bønder, som tradisjonelt har brukt området til utmarksbeite