Midt-Telemark kommune

Navnesak reguleringsplanen Torillstul – Håråldskar

Navnesak reguleringsplanen Torillstul – Håråldskar

Reguleringsplanen ble vedtatt i 2016. Grunneier hadde forslag til vegnavn, og Midt-Telemark navnenemd gav råd om nye vegnavn i avholdt møte 15.2.2022. Ut fra innkomne forslag ble Håråldskarvegen og Torillstulvegen foreslått.

Viser til vedtatt reguleringsplan. PTN vedtok i møte 26.4.2022 at Skv1, Skv2, Skv6, Skv7, Skv8, Skv10, Skv11 får Håråldskarvegen som vegnavn og Skv4 får Torillstulvegen som vegnavn.

Skv3 adresseres til Lifjellvegen.

Viser til vedtaket i PTN; https://midt-telemark.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022005639&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3829&

 

Klagefristen er 3 uker fra mottak av vedtak om adressetildeling. Skriftlig klage skal grunngis og stiles til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, men skal først til Midt-Telemark kommune for registrering. Klage kan sendes pr epost, post eller leveres på Midt-Telemark kommunehus.

Epost; post@mt.kommune.no.  Postadresse; Midt-Telemark kommune, Boks 83, 3833 Bø.
Midt-Telemark kommunehus har besøksadressa Bøgata 67.