Midt-Telemark kommune

Folkehelseprosjekter

Folkehelseprosjekter

Midt-Telemark kommune er programkommune for folkehelsearbeid. Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsing for å styrke psykisk helse og livskvalitet i befolkningen.

 

Se mer om satsingen

 

Midt-Telemark har fått tilskudd til to tiltak

 

Sammen mot - et folkehelseløft mot vold og overgrep

Vold og overgrep er et sammensatt folkehelseproblem som krever nye løsninger og felles innsats. Trygge voksne; frivillige, ansatte og foresatte, har stor betydning for barn og unges mestring og utvikling. Tiltak vi ønsker å utvikle kan oppsummert beskrives ut fra to målsetninger, den ene er at Midt-Telemark skal være et godt samfunn å vokse opp i, og det andre er at barn og familier skal ha god hjelp når det trengs. Tiltak prosjektet skal utvikle er et felles kompetanseløft for ansatte, frivillige og innbyggere, og en organisasjonsmodell for tverrfaglig innsats mot vold og overgrep. Tiltakene skal utvikles av fagfolk og frivillige sammen, og skal evalueres av eksternt forskningsmiljø.

Prosjektperioden er 2020-2023. Trond Garborg er prosjektleder og kommunepsykolog Brita Rønning Iversen er fagansvarlig.
 

Se informasjon om tilskuddsordningen

 

Se søknaden fra Midt-Telemark kommune (PDF, 3 MB)

 

Ung Arena Midt-Telemark

Ung Arena Midt-Telemark er et folkehelseprosjekt, som innebærer en kombinasjon av en lavterskel hjelpetjeneste og sosial møteplass for ungdom. Ung Arena er lokalisert i Gullbring Kulturanlegg. 

Prosjektperioden er 2018-2023, og Trond Garborg er prosjektleder.

Se info. om alle tiltak i Program for folkehelsearbeid

Se mer informasjon om Ung arena

 Andre tiltak

 

Styrking av helsestasjon for ungdom (HFU), skolehelsetjenesten i videregående skole og barselomsorgen

Dette er et prosjekt med tilskuddsperiode 1 år, med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet er en del av virksomheten ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten, og det er en tverrfaglig prosjektgruppe som driver prosjektet. Kontaktperson er Jorunn Verpe.


 

Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet  skal bidra til en god alderdom og mestring, og at eldre har trygghet for at de får god hjelp når man har behov for det. Målgruppen for Leve hele livet-reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.
 

Se mer info. om kvalitetsreformen Leve hele livet

 

Se Midt-Telemark kommune sin lokale handlingsplan (PDF, 643 kB)
 

Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag; aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng og overganger i tjenestene.

Alle kommuner har derfor fått i oppdrag å ta stilling til hvordan man vil følge opp reformen lokalt, og det er lagt til grunn at kommunene har innlemmet reformen i sitt planverk i løpet av 2020.

I Midt-Telemark er det etablert en prosjektgruppe, som er sammensatt av representant fra Aktive eldre, Eldrerådet, Helseutvalget, helseadministrasjonen og folkehelsekoordinator. Prosjektgruppa har utarbeidet en lokal handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2019. Kontaktperson er Frøydis Haukeland.

 

Barnefattigdom

Midt-Telemark kommune har høyere andel barn som vokser opp i familier med lavinntekt enn ellers i landet. I 2018 ble det gjennomført en kartlegging over status, eksisterende tiltak og behov for nye tiltak. 
 

Se rapport fra kartlegging (PDF, 4 MB)


Kommunen har flere tiltak for å motvirke opplevelse av utenforskap og negative konsekvenser av å vokse opp i familie med lavinntekt. Kontingentkasse, aktivitetskort, utstyrssentral og friplasser i kulturskolen er eksempler på dette. Frivilligsentralene har med støtte fra Bufdir, møteplasser for barn og unge og aktivitetstilbud i skoleferiene. I tillegg finnes universelle tiltak som Liv og Røre i skolene, treningsgrupper med Frisklivssentralen og Ung Arena.

 


Liv og røre

Skolene i Midt-Telemark er med i fylkeskommunens folkehelsesatsing «Liv og Røre». Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som har som mål å bedre helse, trivsel, inkludering og økt livskvalitet, og i tillegg skape et godt grunnlag for læring hos barn og unge i Vestfold og Telemark.

Programmet skal fremme faktorer som sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal kunne ta gode helserelaterte valg i barnehage, skole og for framtida.
 

Se mer informasjon om Liv og røre

 


Trafikksikker kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Midt-Telemark kommune er godkjent som trafikksikker kommune.

 

Se informasjon om prosjekt Trafikksikker kommune