Midt-Telemark kommune

Helsetilstanden i Midt-Telemark

Helsetilstanden i Midt-Telemark


 

Oversiktsdokument

Gjennom folkehelseloven er kommunen pålagt å ha oversikt over helsetilstanden og positive og negative faktorer som påvirker helsen til befolkningen. Det skal hvert fjerde år utarbeides et oversiktsdokument som skal forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsing.

Oversiktsdokumentet skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
 

Se oversiktsdokument for Midt-Telemark kommune (PDF, 6 MB)

 


 

Folkehelseprofil

Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Folkehelseprofilene er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen.

 

Se folkehelseprofil for Midt-Telemark kommune

 


 

Oppvekstprofil

Folkehelseinstituttet lanserer fra 2020 oppvekstprofiler for kommunene. Oppvekstprofilene viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge.

 

Se oppvekstprofil for Midt-Telemark kommune

 


 

Ungdata

Ungdata er en spørreskjemaundersøkelse, som tilbys gratis til alle kommuner i landet. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).

Resultatene fra Ungdata brukes i kommunens oversiktsarbeid, som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning.

Siste Ungdataundersøkelse ble gjennomført i mars 2021.

 

Se resultater fra Ungdataundersøkelsen 2021

 

Ungdomstrinnet

Videregående

 

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark

Høsten 2021 svarte 34 000 innbyggere i Vestfold og Telemark over 18 år på spørsmål om livskvalitet, søvn, psykiske helseplager, helsevaner, og tilgang til kulturtilbud og offentlig transport i nærmiljøet. I Midt-Telemark deltok 734 personer i undersøkelsen. Dette er første gang Telemark gjennomfører en fylkesundersøkelse om innbyggernes livskvalitet, helse og trivsel.

Resultatene på kommunenivå og fylkesnivå

Informasjon om undersøkelsen finner du her