Midt-Telemark kommune

Konsesjon

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave og stiftelse av bruksrett over 10 år. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Konsesjon ved erverv av fast eiendom er regulert av konsesjonsloven. Formålet med loven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.

 

Kjøp av konsesjonspliktig eiendom - hvordan søke om konsesjon

Søknad om konsesjon skal sendes landbrukskontoret. Legg ved kopi av skjøte, takst, kart, målebrev, kjøpekontrakt, og evt. andre dokument som foreligger i forbindelse med overdragelsen (nødvendig dokumentasjon er listet opp på søknadsskjema). Søknad om konsesjon skal fremmes innen 4 uker etter at erverver fikk hand om eiendommen.

Landbrukskontoret fører konsesjonsvedtaket direkte i matrikkelen. Erverver/kjøper får tilsendt konsesjonsvedtaket via Altinn/Digipost, samt melding at vedtaket er registrert i matrikkelen. Erverver/kjøper kan da sende inn resterende tinglysingsdokumenter(skjøte, kjøpekontrakt m.m) til Kartverket for tinglysning.

 

Gebyr

Søknader om konsesjon er gebyrbelagt i henhold til «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker».  Minstegebyr er kr. 2000,- og maksimalt gebyr er kr. 5000,-.

 

 For mer informasjon om konsesjon se Landbruksdirektoratet sine nettsider  

 

 

 

Kontakt

Dag Gjermund Roheim
Rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 90 09 33 94
Hege Ann Skaret
Rådgiver
E-post
Mobil 91 76 11 78

Åpningstider

Åpningstider

Man - fre 08.00 - 15.00

Adresse

Nome og Midt-Telemark landbrukskontor

Landbrukets Hus
Brennavegen 30
3810 Gvarv