Midt-Telemark kommune

Bygging av landbruksveg

Bygging av landbruksveg

Bygging av landbruksveger omfatter nybygging og ombygging av bilveger og traktorveger som skal tjene skogbruks- og jordbruksdrift. Slike saker håndteres etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier som er hjemlet i skogbrukslova og jordlova. 

Forskriften omtaler blant annet hva som menes med en landbruksveg og krav til standard, innhold i søknaden, vilkår som kommunen kan sette ved godkjenning og tilsyn. Med skogsvei menes bil- og traktorveier som skal tjene skogbruksdrift og som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier.

Bygging og ombygging av skogs- og jordbruksveger kan ikke iverksettes uten tillatelse fra kommunen. Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på eget skjema. Er du usikker på om det planlagte tiltaket er søknadspliktig – ta kontakt med Nome og Midt-Telemark landbrukskontor. Søknadsskjema LDIR-902 Søknad om bygging av landbruksvei finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet

Informasjon om planlegging, søknader om bygging, søknader om tilskudd og gjennomføring av bygging mv. er tilgjengelig på:

Nettsidene til Landbruksdirektoratet

Nettsidene til Skogkurs

Skogeier kan søke om tilskudd til tiltak for nybygging av skogsveier, eller ombygging av eksisterende skogsveier.

Du finner mer informasjon om tilskudd i artikkelen "Tilskudd til veibygging i skog"