Midt-Telemark kommune

Om senter for kvalifisering og inkludering

Om senter for kvalifisering og inkludering

Midt-Telemark har som mål å være en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og alle har like muligheter. Derfor jobber vi systematisk med å integrere flyktninger i vårt lokalsamfunn.


Senter for kvalifisering og inkludering (SKI), er organisert under området samfunnsutvikling. SKI jobber i hovedsak med undervisning og integrering av nyankomne flyktninger. SKI består av to avdelinger, avdeling integrering (med team intro og team miljø), og avdeling læringssenter.

 

Hva arbeider vi med på Senter for kvalifisering og integrering?
 

Vi bosetter og følger opp flyktninger

Hvert år bestemmer politikerne i Midt-Telemark kommune hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I Midt-Telemark kommune bosetter vi flyktninger fra asylmottak, og overføringsflyktninger som kommer direkte fra leirer i utlandet.

 

Vi skaffer midlertidig bolig og tilgang til andre tjenester

Nye flyktninger i kommunen får tildelt midlertidig bolig, og blir satt i kontakt med blant annet fastlege, helsestasjon og politi. Vi sørger også for at de blir kjent med kommunen og tjenestene vi tilbyr, og at de som har barn får informasjon og oppfølging om skole og barnehage. Flyktningene følges deretter opp gjennom introduksjonsprogrammet, hvor de får opplæring i norsk, og lærer om det norske samfunnet og arbeidslivet.


Vi tilbyr voksenopplæring på grunnskolenivå

Vi har et opplæringstilbud til voksne innvandrere og flyktninger, og voksne som trenger grunnskoleutdanning.


Det er viktig å bli inkludert i nærmiljøet

Et sosialt nettverk er viktig for trivsel og integrering. Vi legger til rette for at nyankomne flyktninger får muligheten til å treffe andre innbyggere, og introduserer dem blant annet til frivillige tjenester, og steder hvor de selv kan engasjere seg i nærmiljøet.  

 Organisering av senter for kvalifisering og inkludering
 

Avdeling integrering

Avdeling for integrering har to team som har forskjellige ansvarsområder. Team intro følger bl.a opp deltakere i introduksjonsprogrammet, gir praktisk bistand og veileding. Team miljø gir praktisk bistand ved bosetting av flyktninger etter anmodning fra IMDI (Integrering- og Mangfoldsdirektoratet).
 

Ansvar team miljø

Ansvar team introAvdeling læringssenter

Tjenestens hovedoppgave er å forvalte introduksjonsloven. Det betyr at vi samarbeider med mange kommunale, interkommunale og statlige enheter.  
Vi jobber også tett sammen med språkarbeidsplasser/praksisplasser. De fleste flyktninger omfattes av introduksjonsloven, og deltar i kommunens introduksjonsordning.

Ansvar læringssenteret

 

Kontakt

Tone Sissel Kise
Enhetsleder Senter for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 977 50 859
Svein Inge Havrås
Stedfortreder SKI
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 975 47 095
Heidi Lund
Avdelingsleder SKI læringssenter
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 952 10 345
Anne Elisabeth Grelland
Teamleder/programveileder SKI team intro
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 414 97 951
Brede Glenna
Avdelingsleder SKI integrering/teamleder team miljø
E-post
Telefon 38 95 78 10
Mobil 911 20 183

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart