Midt-Telemark kommune

Om senter for kvalifisering og inkludering

Om senter for kvalifisering og inkludering

Midt-Telemark har som mål å være en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og alle har like muligheter. Derfor jobber vi systematisk med å integrere flyktninger i vårt lokalsamfunn.


Senter for kvalifisering og inkludering (SKI), er organisert under området oppvekst. SKI jobber i hovedsak med undervisning og integrering av nyankomne flyktninger. SKI består av to avdelinger, avdeling integrering (med team intro og team miljø), og avdeling læringssenter (med team norsk og team grunnskole).

Hva arbeider vi med på Senter for kvalifisering og integrering?
 

Vi bosetter og følger opp flyktninger

Hvert år bestemmer politikerne i Midt-Telemark kommune hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I Midt-Telemark kommune bosetter vi flyktninger fra asylmottak, og overføringsflyktninger som kommer direkte fra leirer i utlandet, og personer som blir familiegjenforent med disse.

Introduksjonsprogrammet

De med rett til et introduksjonsprogram får tildelt en programveileder. Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, praksis og kunnskap om norske samfunn og arbeidsliv.

Integreringsloven

Les mer om introduksjonsprogrammet på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine nettsider

Obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet

 

Vi skaffer midlertidig bolig og tilgang til andre tjenester

Nye flyktninger i kommunen får tildelt midlertidig bolig, og blir satt i kontakt med blant annet fastlege, helsestasjon og politi. Vi sørger også for at de blir kjent med kommunen og tjenestene vi tilbyr, og at de som har barn får informasjon og oppfølging om skole og barnehage.


Vi tilbyr voksenopplæring på grunnskolenivå

Vi har et opplæringstilbud til voksne innvandrere og flyktninger, og voksne som trenger grunnskoleutdanning. Voksne som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, har rett på spesialundervisning.


Det er viktig å bli inkludert i nærmiljøet

Et sosialt nettverk er viktig for trivsel og integrering. Vi legger til rette for at nyankomne flyktninger får muligheten til å treffe andre innbyggere, og introduserer dem blant annet til frivillige tjenester, og steder hvor de selv kan engasjere seg i nærmiljøet.  Organisering av senter for kvalifisering og inkludering
 

Avdeling integrering

Avdeling for integrering har to team som har forskjellige ansvarsområder. Team intro følger bl.a. opp deltakere i introduksjonsprogrammet, gir praktisk bistand og veiledning. Team miljø gir praktisk bistand ved bosetting av flyktninger etter anmodning fra IMDi (Integrering- og Mangfoldsdirektoratet).
 

 Avdeling læringssenter

Tjenestens hovedoppgave er å forvalte introduksjonsloven, integreringsloven og opplæringslova. Det betyr at vi samarbeider med mange kommunale, interkommunale og statlige tjenester.  

Kontakt

Tone Sissel Kise
Enhetsleder Senter for kvalifisering og integrering
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 97 75 08 59
Svein-Inge Havrås
Stedfortreder SKI
E-post
Telefon 35 95 78 10
Mobil 97 54 70 95
Arnhild Gjessing
Avdelingsleder, læringssenter
E-post
Telefon 48 09 62 08
Brede Glenna
Avdelingsleder integrering
E-post
Telefon 38 95 78 10
Mobil 91 12 01 83

Adresse

Besøksadresse

Senter for kvalifisering og inkludering
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen 


Postadresse

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83
3833 Bø i Telemark