Midt-Telemark kommune

Om HMS

Om HMS

Sammen skal vi skape en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass med sikkerhet i fokus


Hva er HMS?

Kort forklart er HMS en fellesbetegnelse for arbeidet man gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. Ledere på alle nivåer, vernetjenesten, HMS-rådgivere og ansatte har alle et ansvar i forhold til HMS. Bedriftshelsetjenesten er en nøytral part som skal gi råd om HMS-arbeid til ledere, ansatte og verneombud.

Midt-Telemark kommune har samlet allt du trenger å vite om HMS i Compilo. Her finner du rutiner for å melde avvik, varsle etc. Har du spørsmål om HMS? Ta kontakt med din leder som har det daglige ansvaret for HMS-arbeidet. 


Logge inn i Compilo
 

HMS står for helse, miljø og sikkerhet

  • Helse (arbeidshelse): fysisk og psykisk arbeidsmiljø, skader, slitasje, sykdom
  • Miljø: ytre miljøforhold, utslipp, avfall
  • Sikkerhet: beskyttelse av mennesker, materiell/maskiner og informasjon

Det vil si at tjenester, produkter og produksjon må oppfylle ulike betingelser for sikkerhet og kvalitet. Det er kravstandarder til lokaler, vern og gode arbeidsrammer for å sikre ytre miljø og trygghet til arbeidstakerne.

"Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet" - Arbeidstilsynet
 

​Mer om HMS
 Verneombud

De som er verneombud er sentrale og viktige medspiller i HMS-arbeidet både for ansatte og ledelsen. Verneombudet skal først og fremst ivareta arbeidstakernes interesser i forhold til arbeidsmiljøet.
 

Mer om verneområder og verneombud

 AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et partsammensatt utvalg som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i hele kommune, og deltar i planleggineg av verne- og miljøarbeidet.  I AMU sitter  4 representanter fra arbeidsgiversiden og 4 representanter arbeidstakerstaker siden. Bedrifthelsetjenesten er også medlem av AMU. Leder av AMU velges for ett år av gangen og, annen hvert år fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
 

Mer om arbeidsmiljøutvalget

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Kari Anne Lie
Rådgiver Organisasjonsutvikling/HMS
E-post
Telefon 402 27 592
  • rettleiing sjukefråvær​
  • heiltidskultur – prosjekt  + rettleiing ​
  • Compilo – systemansvar​
  • KS læring - superbrukar​
  • HMS – prosedyrer/rutiner + rettleiing
Siri Stangeland Bedriftshelsetjenesten
Kontaktperson bedriftshelsetjenesten
E-post
Telefon 35 00 30 82
Mobil 481 68 515
Sondre Heldal
Hovedverneombud
E-post
Telefon 952 59 934