Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Epleblomsten

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Epleblomsten

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Midt Telemark kommunestyre i møte 14.03.21 sak (16/22) detaljregulering for Epleblomsten planID 202114.

Planområdet omfatter tunet med nærområde på garden Sauar, som ligger fire km øst for Akkerhaugen, i Midt-Telemark kommune. Gården ligger på nordsiden av fv 360 Sauheradvegen og rett sør for Sauherad kirke og kirkegård.

Hensikten  med planen er å legge til rette for etablering av tilstrekkelig lagerkapasitet i tilknytning til produksjonslokalene til Epleblomsten AS.

 

 

 

 

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 524 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 164 kB)
Planomtale (PDF, 2 MB)

Andre dokumenter relevante for saken:
ROS-analyse (PDF, 358 kB)
Fasade-tegninger (PDF, 293 kB)
Situasjonsplan (PDF, 4 MB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune innen 28.04.2022.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.