Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for ny atkomst til Sandavegen 8

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for ny atkomst til Sandavegen 8

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 27.02.2023 sak (21/23) detaljreguleringsplan for ny atkomst til Sandavegen 8.

Planområdet ligger i krysset Valenvegen-Gamleveg. Formålet med planen er å legge til rette for ny adkomst til Sandavegen 8 frå Gamleveg for å betjene eksisterende treningssenter og kommende padeltennishall.
 

Plankart for ny atkomst til Sandavegen 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 2 MB)
Føresegner (PDF, 155 kB)
Planomtale (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 338 kB)
Matjordplan (PDF, 580 kB)
Vedtak (PDF, 2 MB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).
Vedtakene kan i henhold til plan-og byggningslova §1-9, jfr. forvaltningslova kap.VI påklages.
Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 06.04.2023.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.