Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for Sagavoll Folkehøgskole

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for Sagavoll Folkehøgskole

Sør Arkitekter varsler på vegne av forslagsstiller Stiftelsen Sagavoll Folkehøgskole oppstart med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Sagavoll Folkehøgskole

Hensikten med planen er å legge til rette for å bygge nye internatbygg for elever ved skolen som erstatning for gamle og utdaterte internatbygg, samt fastsette arealbruken for det øvrige arealet skolen disponerer. Aktuelt planformål vil være privat eller offentlig tjenesteyting, med eventuelle underformål.

Planområdets beliggenhet 

 

 

 

 

 

 

Foreslått plangrense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev (DOCX, 666 kB)

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til fredag 10.02.2023.
Innspill sendes til Sør Arkitekter, O.H. Holtasgate 29A, 3678 Notodden
eller via epost til post@sorarkitekter.no
Spørsmål kan rettes til samme adresse eller telefon 35 02 95 00.

Kopi av innspill sendes også til Midt-Telemark kommune på epost
post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø.