Midt-Telemark kommune

Kommunal planlegging

Kommunal planlegging

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Illustrasjon som viser nivåene i kommunal planlegging - Klikk for stort bilde

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunestyret skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Planstrategi for Midt-Telemark 2020-23 (PDF, 899 kB)

 

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.


Kommuneplanens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune (PDF, 5 MB)

Kommuneplanens arealdel for Midt-Telemark kommune 

Kommunedelplaner

En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et mer detaljert nivå enn kommuneplanen innenfor et tema eller et geografisk område.

Se gjeldende kommunedelplaner
 


Økonomiplan 

Økonomiplan med handlingsprogram omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i økonomiplanen legger rammene for årsbudsjett, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året. Påfølgende tre årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår.

Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.
 

Se budsjett og økonomiplan (PDF, 3 MB)

 

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder. Reguleringsplan er i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging. Det  finnes to typer reguleringsplaner; områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan og disse består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse.
 

Kontakt

Øystein Tveit
Ass.kom.dir./kommunalsjef stab
E-post
Mobil 90 08 65 75

Åpningstider

Servicetorget på kommunehuset

09.00 - 15.00
 

Sentralbordet

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø