Midt-Telemark kommune

Hva er en arealplan

Hva er en arealplan

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere. En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Plankart

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.


Bestemmelser

Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

 

Det finnes flere typer arealplaner

 

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel
 

Se kommuneplan


Kommunedelplan

En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanens arealdel. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for en del av kommunens areal eller en plan for et bestemt tema.
 

Se kommunedelplaner


Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. Reguleringsplan er i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging.

Det utarbeides to typer reguleringsplaner; områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan og disse består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser.
 

Se reguleringsplaner

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Kart