Midt-Telemark kommune

Utlån og leie av kommunale lokaler

Utlån og leie av kommunale lokaler

Midt-Telemark kommune tilbyr frivillige organisasjoner tilgang til kommunale lokaler etter selvkostprinsippet.

Leie og utlån kan skje etter skoletid og på tidspunkter hvor kommunen ikke har behov for å disponere lokalene til egen virksomhet.

Frivillige organisasjoner, idrettsklubber, kulturaktører og andre grupper som har behov for å leie/låne lokaler må søke om dette og det må inngås en skriftlig avtale med kommunens Eiendomsavdeling før bruk.

Treningstidene vil bli tildelt i tråd med retningslinjer for tildeling av treningstider i idrettshaller, gymsaler og svømmehaller som kommunen eiger/disponerer. Alle som ønsker tildelt bruk av haller og saler i kommende høst-/vintersesong skal søke kommunen innen 15. juni hvert år. 

Slik søker du:

·         Gymsaler Folkestad, Bø og Gvarv skule og svømmehall på Gvarv søkes gjennom skjema i Famac

·         Idrettshall Bø vgs, Gullbring kulturhus og Gullbring svømmehall søkes i «Søknad om treningstid i idrettshaller»

Fremgangsmåte, lokaler og priser

Fremgangsmåte idrettshaller og Gullbring svømmehall

 1. Send inn en digital reservasjon via «Søknad om treningstid i idrettshaller» innen 15. juni. Spesifiser i søknaden om du ønsker å leie hel, halv, ⅓ eller ¼ hall. 
 2. Tildeling av treningstider vil senest være klart 1. august, med muligheter for endring/klage frem mot 15. august.

Fremgangsmåte skoler, gymsaler og svømmehall Gvarv

 1.  Send inn en digital reservasjon innen 15. juni, se link under.
 2. Tildeling av treningstider vil senest være klart 1. august, med muligheter for endring/klage frem mot 15. august. 
 3. Når reservasjonen eventuelt godkjennes blir det sendt ut en mail med en e-kontrakt som må signeres.
 4.  Utleie/lån (leietaker får utdelt nøkkel/nøkkelkort eventuelt at vaktmester åpner/stenger avhengig av   bygg)


Søk digitalt her

 

Leiepriser lokale skoler og saler

Leiepriser lokaler skole

Leiepriser lokaler skole
Lokale Pris
Gymsal Folkestad skule 750,-/døgn
Gymsal Bø skule 1500,-/døgn
Kantina Bø ungdomsskule 1000,-/døgn
Spektrum Bø undomsskule 2000,-/døgn
AMFI Bø skule 1200,-/døgn
AMFI m/kantine Bø skule 1800,-/døgn
Klasserom/møterom (Bø) 500,-/kveld
Skolekjøkken (Bø) 750,-/kveld
Overnatting pr. person (Bø) 200,-/døgn
Grupperom (Bø) 250,-/døgn
Timesalg (Bø) 250,-/time
Gymsal Gvarv samfunnshus 1500,-/døgn
Klasserom/møterom (Gvarv) 600,-/døgn

 

Leiepriser idrettshaller og bad Gullbring og Bø vgs

Gullbringhallen

Hel hall: 1650,- pr. time (50% rabatt for lokale lag).

1/3 hall: 750,- pr. time (50% rabatt for lokale lag).

Idrettshall Bø vgs

Hel hall: 510,- pr. time.

½ hall: 340,- pr. time.

¼ hall: 230,- pr. time.

Gullbringbadet

Gullbringbadet (stort basseng og Heithølen): 3000,- pr. time (50% rabatt for lokale lag).

Stort basseng: 1650,- pr. time (50% rabatt for lokale lag).

Heithølen: 1550,- pr. time (50% rabatt for lokale lag).

 

Behandlingstid

a) Søknadsfrist for bruk av treningstider i sal, haller og basseng er 15. juni hvert år, og det søkes om treningstider for perioden august og frem til juni påfølgende år. 

b) Søker melder inn antall lag/grupper per alderstrinn (6-14 år, 15-19 år, over 20) totalt antall ønskede økter a 1,5 time, periode (måned til måned) og sine ønsker for ukedag, hall/sal og størrelse på hall. 

c) Frist for kommunes hovedfordeling av treningstider er 15. august. Hovedfordelingen skjer i samarbeid mellom enhet for kultur og teknisk, etter de kriteringer nevt under.

d) Søknader innkommet etter hovedfordeling 15. august vil bli løpende behandlet og tildelt eventuelle resttreningstider. 

e) Fastlagte treningstider som er fordelt som ikke skal benyttes må umiddelbart og skriftlig informeres om til utleier, slik at treningstid kan bli fordelt til andre søkere.

 

Leie for private

Kommunen tilbyr ikke utleie til enkeltpersoner og private grupper som ikke er organisert. Vi vil allikevel vurdere å leie ut til private dersom det dreier seg om organisert aktivitetstilbud som ikke er organisert som en frivillig / ideell organisasjon.

Private arrangement som bursdagsfeiringer, allehelgensaften, diskotek osv. tillates kun dersom en kommunal tjeneste, skole, SFO, osv., er ansvarlig for arrangementet. 

 

Leie lokale av privat utleier

Kommunen oppfordrer også til å kontakte private utleiere ved behov for å leie lokaler. I kommunene er det flere private aktører som leier ut.

Overordnede føringer for tildeling av treningstider

 • a) Fordelingen skal sikre barn og unge kortest mulig reisevei. 
 • b) Fordelingen skal sikre likestilling mellom kjønnene. 
 • c) For tildeling av treningstider i en idrettshall forutsettes at idretten har sin naturlige trenings og konkurransearena i en idrettshall, og at omsøkte lag er påmeldt seriespill for kommende sesong. 
 • d) Idretter som ikke kvalifiserer til treningstider i idrettshaller nevnt i c) vil få tildelt tid i kommunens gymsaler. 
 • e) For tilgjenglighet til utstyr/bod vil spesifikke idretter og utstyrskrevende idretter/grener i størst mulig grad bli samlokalisert og prioritert ved samme hall/sal så langt mulig fra år til år. 
 • f) Barne- og ungdomsidretten prioriteres i alle tildelinger. 
 • g) Som hovedregel skal alt seriespill avvikles ihelgene. Seriespill iukedager skal avklares med halleier og kamper skal fortrinnvis avvikles iegen oppsatt treningstid.
 • h) Idrett for peroner med nedsatt funnksjonsevne har behov for stor grad av forutsigbarhet. Derfor vil disse gruppene så langt der er praktisk mulig få samme hall og treningstid fra år til år. 
 • i) Lokale lag og organisasjoner prioriteres i tildelingen. 
 • j) Lag og organisasjoner prioriteres ved utleige av sal/haller. Private leietagere kan bli vurdert å gitt treningstider til idrett-/trimformål.

Prioriterte grupper og tider i ukedager

 • a) Barne- og ungdomsidretten under 20 år prioriteres. 
 • b) Trening for barn 6-14 år og tilrettelagt tilbud for personer med nedsatt funksjonsevne prioriteres i perioden 17:00 – 20:00. 
 • c) Trening for ungdom 15-19 år prioriteres i perioden 19:00 – 21:00. 
 • d) Voksenidretten og -trim over 20 år har i hovedsak treningstid fra kl. 20:00 – 22:00. 
 • e) Desemberfordeling: På grunn av avvikling av USN sine eksamener i Gullbring idrettshall vil det hvert år bli gjort en egen fordeling av treningstider i desember. Treningstider vil for noen bli begrenset og treningstider vil fortrinnsvis fordeles til barne- og ungdomsidretten, og utøvere/lag som er påmeldt konkurranser/seriespill