Midt-Telemark kommune

Om PPT

Om PPT

Nome og Midt-Telemark PPT er en rådgivende tjeneste som utreder enkeltbarns behov og gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er også rådgivende instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Er du som foresatt bekymret for eget barns utvikling/ opplæring anbefaler vi at det først tas kontakt med barnehagen eller skolen. Personale der kan hjelpe deg med å vurdere om barnet/ eleven bør henvises PPT. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.  Elever over 15 år selv kontakte PPT. 

Forskjellige type utfordringer

Utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker. PPT behandler både enkeltsaker/elevsaker og systemsaker hvis barnehagen eller skole opplever utfordringer i gruppa/klassen. PPT skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barn og elever som har behov for det.


Eksempler på utfordringer er:

  • Språk- og talevansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Sosiale og emosjonelle vansker
  • Atferdsvansker
  • Syn- og hørselsvansker
  • Generelle lærevansker eller fagvansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Matematikkvansker
  • Nonverbale lærevansker

Henvisningsskjema

For barnehage og grunnskole

Henvisningsskjema individ (elev, barn) (DOCX, 41 kB)

Henvisningsskjema system (gruppe, klasse) (DOCX, 39 kB)

 

For voksenopplæring

Henvisningsskjema individ voksen (elev) (DOCX, 45 kB)

Henvisningsskjema system voksen (gruppe, klasse) (DOCX, 39 kB)

 

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller eleven er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten samtykke. 


Klagemuligheter

Det er til kommunen du skal rette en eventuell klage. Du kan klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør, det kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til spesialundervisning, behandlingstid og tildeling av tjenester. Saksbehandlingen av klager reguleres av forvaltningsloven.

Se mer informasjon om klageretten

Kontakt

Ida Elisabeth Welta Myrene
Enhetsleder
E-post
Telefon 35 95 71 80
Mobil 97 02 81 17
Midt-Telemark PPT
E-post
Telefon 35 95 71 80

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Åpningstider

Mand - Fred

08.00 - 15.30