Midt-Telemark kommune

Handlingsplan mot vold og trusler

Handlingsplan mot vold og trusler

Mange av de ansatte i skolen har opplevd vold og trusler på jobb. Dette gjør at Oppvekst i Midt-Telemark kommune, må sette vold og trusler på dagsordenen. Dette gjenspeiles også i lovkravene knyttet til forebygging og oppfølging av hendelser med vold og trusler som ble tatt inn i arbeidsmiljøforskriftene i 2017. Det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) i kommunen som helhet og i hver enkelt virksomhet er helt avgjørende for å kunne forebygge hendelser med vold og trusler.

Forebygging er det viktigste i arbeidet, men når det først oppstår en hendelse med vold og trusler, er det viktig at de ansatte er trygge på hvordan en håndterer situasjonen.
Konsekvensene av å oppleve vold og trusler kan være alvorlige. I tillegg til fysiske skader, opplever mange psykiske plager som angst, depresjon eller søvnproblemer. Redselen for å bli utsatt for vold og trusler kan være en belastning i seg selv. Vold og trusler kan få konsekvenser for arbeidsmiljøet i virksomheten og føre til mindre jobbengasjement, tap av kompetanse ved at folk slutter, samt høyere sykefravær.

Vold og trusler kan ikke ses på som et individuelt problem, men er et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten. Arbeidsgiver skal forebygge vold og trusler på den samme systematiske måten som de forebygger andre risikoforhold på arbeidsplassen.

Trygge voksne bidrar til et trygt og godt skolemiljø. Denne handlingsplanen er rettet mot de ansatte i skolen, for å ivareta ansattes fysiske og psykiske helse i henhold til forskrift til AML, kapittel 23 A.

 

Handlingsplan mot vold og trusler (PDF, 727 kB)

Brosjyre/kortversjon av handlingsplanen mot vold og trusler (PDF, 593 kB)