Midt-Telemark kommune

Handlingsplan, varslingsskjema og aktivitetsplan

Handlingsplan, varslingsskjema og aktivitetsplan

Fra 1. august 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolens ansvar

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Alle ansatte på skolen har en plikt til å gripe inn når det oppstår problemer, varsle om mistanke, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere hva som gjøres. 

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, blir krenket eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.


Se handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø (PDF, 792 kB)Blir du mobbet eller opplever andre typer krenkelser? - Meld fra!

Du kan melde fra om alt som gjør at du ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Det kan være trakassering, diskriminering, mobbing, utestenging og andre ting som gjør at du mistrives.

Meld fra til noen på skolen eller en voksen som kan kontakte skolen. Fyll ut varslingsskjema og lever varslingen til rektor. 

Se varslingsskjema §9a-4 (når barn krenker barn) (DOCX, 83 kB)

Se varslingsskjema §9a-5 (når voksen krenker barn) (DOCX, 94 kB) 

 

Når du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe mobbing

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Fylkesmannen.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du må ta kontakt med Statsforvalteren i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev.


Meld fra til Statsforvalteren på nett
 Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Udir har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. UDIR har også retningslinjer for hva skolen skal gjøre når det er mistanke om mobbing og krenkelser på skolen.