Midt-Telemark kommune

Kunngjering av kommuneplanens arealdel

Kunngjering av kommuneplanens arealdel

I samsvar med plan- og bygningsloven §11-15 har kommunestyret i Midt-Telemark kommune i møte den 21.06.2021 (sak 74/21) vedtatt ny arealdel.

Kommuneplanens arealdel er ein oversiktsplan som viser korleis areala i kommunen skal disponerast i planperioden. Arealdelen er juridisk bindande og består av plankart og føresegner.

Jfr. § 11-15 kan ikkje kommunestyrets vedtak om å godkjenne kommuneplanens arealdel påklagast.

Saken omfatter:
Føresegner KPA Midt-Telemark (PDF, 962 kB)

Plankart_KPA_MT (PDF, 16 MB) og Midlertidig kartinnsynsløsning

Planomtale KPA Midt-Telemark (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 til planomtale_innspel (PDF, 12 MB)

Vedlegg 2 til planomtale - områdenr i gjeldande og ny KPA (PDF, 162 kB)

Vedlegg 3 til planomtale_Oppsummering av innspel etter høyring (PDF, 193 kB)

Temakart_Aktsemdssoner (PDF, 25 MB)

Temakart_Støysoner (PDF, 24 MB)

Temakart_senterstruktur (PDF, 23 MB)

Temakart_Hensynssoner (PDF, 23 MB)

Konsekvensutgreiing KPA Midt-Telemark (PDF, 4 MB)

Føresegner vedlegg - skilt og reklame - KPA Midt-Telemark (PDF, 205 kB)

Kommuneplanen sin arealdel _ kommunestyrevedtak 21.06.2021 (PDF, 2 MB)

Hoveddokumentene er også å finne på kommunehuset, teknisk Bekkevoll og på biblioteket