Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Sandagården

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Sandagården

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 24.10.2022 sak (100/22) detaljreguleringsplan for Sandagården.

Planområdet ligger i Stasjonsvegen i Bø Sentrum. Formål med planen er å legge til rette for forretning, bustader, kontor og tenesteyting med tilhøyrande anlegg.
Plankart Sandagården - Klikk for stort bildePlankart Sandagården 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 382 kB)
Føresegner (PDF, 274 kB)
Planomtale (PDF, 20 MB)

Andre dokumenter relevante for saken:
Illustrasjonsplan (PDF, 320 kB)
ROS analyse (PDF, 3 MB)
Geoteknisk vurdering (PDF, 5 MB)
Støyvurdering (PDF, 2 MB)
Vedtak (PDF, 646 kB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).
Vedtakene kan i henhold til plan-og byggningslova §1-9, jfr. forvaltningslova kap.VI påklages.
Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 08.12.2022.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.