Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Bø Handelspark

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Bø Handelspark

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 31.10.2022 sak (102/22) detaljregulering for Bø Handelspark

Formålet med planen er å legge til rette utvida handelsaktivitet ved Bø handelspark.
 

 

 

 

 

 


Plandokumenter
Plankart (PDF, 630 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Planbestemmelser (PDF, 101 kB)

Andre Plandokumenter
ROS-analyse (PDF, 4 MB)
Mobilitetsplan (PDF, 36 MB)
VA-plan (PDF, 3 MB)
Naturmangfold (PDF, 10 MB)
Flomsonekartlegging (PDF, 19 MB)
Områdestabilitet (PDF, 3 MB)
Matjordplan (PDF, 9 MB)
Klimagassutslipp (PDF, 2 MB)
Endelig vedtak (PDF, 814 kB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20)

Vedtakene kan i henhold til plan-og bygningslovens §1-9, jfr. forvaltningslovens kap.VI påklages. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune, Pb 83,3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no innen 29.12.2022. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan-og bygningslovens §§15-2 og 15-3.