Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Nordbøåsen felt A

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for Nordbøåsen felt A

I samsvar med plan- og bygningsloven vedtok kommunestyret i Midt-Telemark i møte 2.05.22 sak 42/22 detaljregulering for Nordbøåsen felt A. 

Planområdet ligger vest for Bø sentrum, og detaljerer felt A i områdereguleringsplan for Nordbøåsen. 
Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av boliger med tilhørende anlegg. Det legges opp til en kombinasjon av frittliggende småhusbebyggelse/eneboliger og felter med konsentrert bebyggelse med 165 boenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandokumenter
Plankart (PDF, 946 kB)
Bestemmelser (DOCX, 64 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

 

Andre dokumenter relevante for saken:
ROS analyse (PDF, 518 kB)
Illustrasjoner (PDF, 7 MB)
Vedtak   (PDF, 2 MB)

Plandokumentene kan også leses på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI påklages. 
Eventuell klage må være skriftlig og sendes Midt-Telemark kommune , Pb 83, 3833 Bø i Telemark eller epost post@mt.kommune.no. innen 13.6.2022.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Midt-Telemark kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.