Midt-Telemark kommune

Offentlig ettersyn - detaljregulering for Gregarsveg 90

Offentlig ettersyn - detaljregulering for Gregarsveg 90

Høringsfrist 8.11.2021
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring
i møte 21.09.21 sak 10)/21, å legge detaljregulering fro Gregarsveg 90 ut til offentlig ettersyn. 

Planforslaget er fremmet av Sør Arkitekter AS på vegne av Gregarsveg 90 AS. 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for eneboliger i rekke og en tomannsbolig på eiendom gbnr 54/70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsdokumenter:
Plankart (PDF, 538 kB)
Bestemmelser (PDF, 154 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
ROS analyse (PDF, 339 kB)
Notat områdestabilitet (PDF, 681 kB)
Innspill til varsling (PDF, 6 MB)
Prinsippsak (PDF, 2 MB)
Saksfremlegg til 1. gangs behandling 21.09.21 (PDF, 2 MB)

Spørsmål
For eventuelle spørsmål kan saksbehandler Elin Blütecher kontaktes på epost elbl2001@mt.kommune.no
eller på tlf: 907 55 496

Høringsfrist
Frist for å komme med merknader er satt til 8.11.21. Merknader kan senest til post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, teknisk forvaltning, pb 33, 3833 Bø