Midt-Telemark kommune

Aktuelt

Kunngjøringer

 • 13jun
  Offentlig ettersyn av det..
  I samsvar med plan-og bygningslova for utval for plan, teknikk og næring i møte 11.06.2024. saks nr 49/24, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Torstveitvegen 37 (Planid 202401)ut til offentleg ettersyn.
 • 19apr
  Varsel om oppstart av det..
  I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «Torstveitvegen37», gnr./bnr. 49/5 i Bø i Midt-Telemark kommune. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Midt-Telemark Bustadstifting. Det er SØR arkitekter AS som er konsulent for arbeidet. Planen har fått PLANID202401.I sammenheng med utarbeidelse av planen vil det også fremforhandles en utbyggingsavtale mellomforslagstiller og kommunen, i henhold til pbl. §17-4.
 • 10apr
  Høyring - tilråding om sk..
  Kommunedirektøren sender med dette forslag til endring i skulestrukturen i Midt-Telemark kommune ut på høyring.
 • 10apr
  Høyring av forslag til Ko..
  Forslag til ny kommunedelplan for Lifjell sendast no på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker i tråd med vedtak i formannskapet 11.03.24 - sak 17/24).Høringsfrist 26. mai 2024
 • 23feb
  Offentleg ettersyn - loka..

Kalender