Midt-Telemark kommune

Søk pleie- og omsorgstjenester (Tjenestekontoret)

Søk pleie- og omsorgstjenester (Tjenestekontoret)

Tjenestekontoret har ansvar for saksbehandling av de fleste tjenestene innenfor helse og mestring. Det er til oss søknadene sendes, det er vi som kartlegger hjelpebehovet og som til slutt fatter vedtak på om du får/ikke får tjenesten du søker på.

Tjenestekontoret har i saksbehandlingsprosessen tett samarbeid med aktuelle fagpersoner, som fastlege, sykehus og hjemmesykepleie. Tjenestene tildeles etter gjeldende lovverk og forskrifter, og etter lokale retningslinjer. 


Slik søker du pleie- og omsorgstjenester

 

Søk elektronisk eller last ned ned søknadsskjema

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn i søknadsportalen. Ønsker du ikke søke digitalt, kan du også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, får du besøk av en saksbehandler fra kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

Last ned søknadsskjema som pdf

 

 

Tjenestekontoret har som oppgave å vurdere og tildele følgende tjenester
 

Tjeneste

Beskrivelse

For hvem?

Tilrettelagt dag- og aktivitetstilbud for seniorer

 

Organiserte aktivitet som gir denne gruppe et sted å møtes og ha det hyggelig.For seniorer og personer med demens
Dag- og aktivitetstilbudEt dagtilbud for deg som av ulike årsaker ikke kan delta i vanlig arbeidsliv. Tilbudet er tilpasset dine interesser, ressurser og behov, for få en meningsfull hverdag.For personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller av andre årsaker ikke kan delta i vanlig arbeidsliv.
AvlastningAvlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Vi har tilbud om både individuell avlastning (i eller utenfor hjemmet) og avlastning på institusjon.Til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPS)En alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp til personer med en stor funksjonshemming og som er helt avhengig av hjelp i dagliglivets gjøremål, i og utenfor hjemmet.For deg med nedsatt funksjonsevne.
Ergo- og fysioterapiTjenesten skal fremme helse, forebygge skade, undersøke og behandle funksjonssvikt og samarbeide med andre fagpersoner i kommunen og spesialisttjenesten i habilitering- og rehabiliteringsprosesser.Personer i alle aldre som i forbindelse med skade, sykdom, funksjonshemming eller andre endringer i livet, kan ha vansker med å utføre sine daglige aktiviteter og gjøremål.
HjemmehjelpDet kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy, klesvask og handling av matvarer. Hjemmehjelpen kan også gi råd, veiledning og opplæring.Til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål.
HjemmesykepleieDet kan for eksempel være smertebehandling, administrering av medisiner, observasjon, av- og påkledning, hjelp til å spise, råd, veiledning og samtaler, morgen- og kveldsstell.Til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.
Individuell plan (IP) og koordinatorKoordinerende enhet er et kontaktpunkt for internt og eksternt samarbeid. Enheten skal kunne gi informasjon til brukere om hvilke tjenester som tilbys i hjelpeapparatet og legge til rette for et helhetlig tilbud tilpasset den enkelte bruker.For personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering.
Korttidsplass på institusjonEt tilbud til hjemmeboende og brukere som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening.Et tilbud til deg som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening. Korttidsplasser tildeles også når det er behov for omsorg ved livets slut.
Langtidsplass på institusjonEt tilbud til personer som har behov for pleie og omsorg hele døgnet.Langtidsplass er for deg som har varig helsesvikt med omfattende behov for pleie og medisinsk behandling og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.
   
Miljøarbeid/praktisk bistand og opplæringBo- og miljøtjenester er tilrettelagt botilbud og praktisk bistand, råd og veiledning i eget hjem, samt aktivitets- og dagtilbud.For deg med nedsatt funksjonsevne over 18 år og i spesielle tilfeller andre voksne med stort bistandsbehov.
OmsorgsboligNår du bor i en omsorgsbolig har du tilgang til tilrettelegging og bistand fra kommunen til daglige gjøremål i bostedet ditt. Beboerne kan få bistand med bl.a tilsyn av medisiner, og hjelp til praktiske gjøremål, sosialisering og aktivisering, basert på individuelt vedtak.Kommunale omsorgsboliger er til for personer med spesielle boligbehov og bistandsbehov av midlertidig eller varig karakter.
OmsorgsstønadOmsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.
Parkeringstillatelse (HC-parkering)Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet et gitt beskjed om.Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.
Tekniske hjelpemidlerTeknisk hjelpemiddel skal bidra til økt selvstendighet og en enklere hverdag. Det kan f.eks. være krykker, rullestol, rullator, toalettforhøyer, arbeidsstol, toalettstol m.m.For deg med midlertidig eller varig funksjonsnedsettelse.
Tilrettelagt transport (TT-kort)Tilrettelagt transport i er et transporttilbud til sosiale formålFor personer med sterk og varig funksjonshemming, og som ikke kan benytte den ordinære kollektivtransporten.
TrygghetsalarmTrygghetsalarm kobles til den vanlige telefonen og varsler en vakttjeneste (som er åpen hele døgnet) om at du trenger hjelp.Trygghetsalarm er til for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for å varsle hjelpeapparatet på en enkel og rask måte.
Aktivitetskontakt (støttekontakt)En aktivitetskontakt er en lønna person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden.For personer med funksjonshemming, lærevansker, sykdom eller andre utfordringer og har behov for bistand for å oppnå en meningsfull fritid.
LedsagerbevisLedsagerbevis lar ledsageren komme gratis med på kultur- og fritidsarrangement og tilsvarende der ledsagerordningen aksepteres. Du som trenger ledsager betaler vanlig pris.For personer med funksjonshemming, lærevansker, sykdom eller andre utfordringer og trenger hjelp eller følge for å delta i sosiale aktiviteter.
HverdagsrehabiliteringHverdagen vår består av mange aktiviteter som vi tar som en selvfølge. Når disse blir utfordrende for deg tilbyr kommunen tilrettelagt trening, kalt hverdagsrehabilitering.Dette er et tilbud for deg over 18 år som ønsker å mestre daglige gjøremål og sosiale aktiviteter som er viktige for deg i en tidsbegrenset periode.

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Linda Vala Bråthen
Enhetsleder tjenestekontor, turnusutvalg og kvalitetsutvalg
E-post
Mobil 41 80 28 45

Åpningstider

Mandag -Fredag

10.00-11.30 på telefon. 

Fysiske møter må avtales på forhand.
 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø